Biblia

POCHYLMY SIĘ NAD SŁOWEM BOŻYM

WIELKI POST 2024

„Wiara rodzi się ze słuchania” (Rz 10,17)

 

Św. Paweł w Liście do Rzymian pisze: wiara rodzi się z tego, co się słyszy, tym zaś, co się słyszy jest słowo Chrystusa (10, 17).

Benedykt XVI w adhortacji „Verbum Domini” pisze, że:

Słowo Boże źródłem nieustannej odnowy. Bóg mówi i odpowiada na nasze pytania. Realistą jest ten, kto w Słowie Bożym rozpoznaje fundament wszystkiego. 

Bez skutecznego działania Ducha Prawdy, nie można zrozumieć słów Pana. Nie możemy dojść do zrozumienia Pisma bez pomocy Ducha Świętego, który je inspirował.

 Słowo Boże ukazuje synowską i relacyjną naturę naszego życia.

Owocem Pisma świętego nie jest cokolwiek, lecz pełnia życia wiecznego. Egzystencja człowieka staje się dialogiem z Bogiem, który mówi i słucha, który wzywa i porusza nasze życie. Słowo Boże pokazuje tutaj, że całe życie człowieka upływa pod znakiem powołania Bożego.

Brat Albert: „Słowo Boże to łaska, z której ludzie nie umieją równomiernie korzystać. Ale gdy to zbawcze słowo zlewa się na opuszczone, surowe dusze i dotrze do twardych skamieniałych wnętrzy, to dopiero huragan łaski. To burza wstrząsająca dębami do samych korzeni”.

 

Słowo nas powołuje, wychowuje i formuje. Tylko Słowo, które wyszło z serca Bożego, zna Jego zamysł wobec nas. Nic w naszym życiu nie znajduje się poza zasięgiem wzroku Jego Serca. Dlatego ilekroć zamykamy na Słowo jakąkolwiek cząstkę nas samych, cząstkę naszej historii, tylekroć odłączamy się nie tylko od samych siebie, ale i od Boga, który chce nas formować wedle swego Serca.

            Z tego powodu podejmujemy po raz kolejny inicjatywę na Wielki Post 2024 ręcznego przepisania Proroków Mniejszych, aby jeszcze bardziej przylgnąć do Słowa Bożego. To słowo jest nierozerwalnie związane z drogą wiary. Temu słowu człowiek wiary nie tylko się przygląda, ale także się w nim przegląda. To ono przenika go i pozwala poznawać samego siebie i świat oczami Boga. To słowo jest zawsze aktualne, zawsze na teraz. Ono jest zawsze: „Żywe i skuteczne i ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne osądzić pragnienia i myśli serca” (Hbr 4,12).

 

           Nie chodzi o piękno charakteru twojego pisma, istotą jest zatrzymanie się nad świętym tekstem w czasie pisania i zaangażowane serce oraz poświęcony czas. Kto pisze i rozważa Słowo Boże w Jego sercu przechadza się sam Bóg.

 

Kilka wskazówek dla osób wyrażających chęć do podjęcia inicjatywy własnoręcznego przepisania rozdziału Proroków Mniejszych:

 • Format kartki – A3 – każda osoba otrzyma takową przy wpisaniu się na listę w sali na probostwie,
 • Do dyspozycji jest tylko jedna kartka,
 • Zapis jedno lub dwustronny,
 • Pismo odręczne,
 • Tekst jednolity w kolorze niebieskim lub czarnym,
 • Margines:
  – lewy 3 cm,
  – prawy,  górny i dolny 1cm,
 • W górnym prawym rogu zapisujemy numer rozdziału, np. Mt 1
 • W dolnym prawym rogu wpisujemy własne imię i nazwisko.
 • Przepisujemy po jednym rozdziale.